දේශීය පුවත්

සීමාවකට යටත්ව මත්පැන් හල් විවෘත කෙරේ

ඇඳිරිනීතිය ඉවත්කළ ප්‍රදේශවල සීමාවන්ට යටත්ව සුරාසැල් විවෘතකර තිබෙනවා.

එමෙන්ම කොළඹ,ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල සුපිරි වෙළඳසැල්වල, මත්පැන් අලවියට අවසර දී ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ

AV Rase

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button