දේශීය පුවත්

සීමාවකට යටත්ව මත්පැන් හල් විවෘත කෙරේ

ඇඳිරිනීතිය ඉවත්කළ ප්‍රදේශවල සීමාවන්ට යටත්ව සුරාසැල් විවෘතකර තිබෙනවා.

එමෙන්ම කොළඹ,ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල සුපිරි වෙළඳසැල්වල, මත්පැන් අලවියට අවසර දී ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button