දේශීය පුවත්

ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොරෝනා අධි අවදානම් කලාප මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොරෝනා අධි අවදානම් කලාප :

කොළඹ නගර සභා බල ප්‍රදේශය,

නුගේගොඩ

බත්තරමුල්ල

කොළොන්නාව

කහතුඩුව

මොරටුව

කඩුවෙල

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

රාගම

මිනුවන්ගොඩ

වත්තල

දිවුලපිටිය

ජා-ඇල

ඒකල

කටාන

සීදුව

ගම්පහ

අත්තනගල්ල

වේයන්ගොඩ

කැළණිය

මහර

දොම්පේ

පුගොඩ

මීරිගම

බියගම

මිගමුව

කටුනායාක

 

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

 

මතුගම

වාද්දුව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button