දේශීය පුවත්

වේයන්ගොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශයටත් පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවයි

Police curfew imposed in Veyangoda area too

වේයන්ගොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශයටද යළි දැනුම් දෙන තුරු පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button