දේශීය පුවත්

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සීදුවට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවයි

Police curfew in Seeduwa

වාහම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සීදුව පොලිස් බල ප්‍රදේශයට ඇදිරි නීතිය පනවා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button