දේශීය පුවත්

ලොව පුරා මිල අධික ගිනි අවියක් ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරයි

ආරක්ෂා අමාත්‍යාංශයේ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය (CRD) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාවේ විශේෂ බලකායට “බ්ලූ තුවක්කු” නිෂ්පාදන ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

මෙම ගිනි අවිය දිගු කාලීනව භාවිතා කළ හැකි අතර ඉහළ වටිනාකමකින් ඇති සැබෑ ආයුධවලට සිදුවන හානිය ද අවම කරගෙන පුහුණුවන්නන්ගේ ද ආරක්ෂාව සහතික කළ හැකි බව නිවේදනය කළ සිටියේ.

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය විසින් බ්‍රව්නිං HP පිස්තෝල සහ HK තුවක්කු වලට අනුරූප අයුරින් මෙම ගිනි අවි නිෂ්පාදනය කර ඇත.

“බ්ලූ තුවක්කු” ආයුධ හැසිරවීම සහ පුහුණු සැසිය සඳහා ලෝකයේ වෘත්තීය සටන්කාමී දැඩි ලෙස භාවිතා කරනු ලබනවා.

මෙම ගිනි අවි ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ පමණක් ලබාගත හැකි වූ අතර එය අධික මිලකින් යුක්ත වුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button