රාජ්‍ය සේවකයින් සේවයට කැඳවීමට අදාළ නව චක්‍රලේඛය

රාජ්‍ය සේවයේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වා ගෙන යාම සඳහා අවම කාර්ය මණ්ඩලයක් යෙදවීමට අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට සහ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ට බලය පැවරීමට අදාළ චක්‍රලේඛය නිකුත් කර තිබෙයි.
   Read More>>

Exit mobile version