ගොසිප් පුවත්

රාජ්‍ය සේවකයින් සේවයට කැඳවීමට අදාළ නව චක්‍රලේඛය

government-notice

රාජ්‍ය සේවයේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වා ගෙන යාම සඳහා අවම කාර්ය මණ්ඩලයක් යෙදවීමට අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට සහ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ට බලය පැවරීමට අදාළ චක්‍රලේඛය නිකුත් කර තිබෙයි.
   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button