දේශීය පුවත්

බදියුදීන් විශේෂ ආරක්ෂිත ඇඳුමකින් පාර්ලිමේන්තුවට

රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා බන්ධනාගාර නිලධාරින් විසින් අද (22) දින පාර්ලිමේන්තු රැස්විම සඳහා රැගෙන ඒමට පියවර ගෙන තිබුණි.

විශේෂිත වූ පෞද්ගලික ආරක්ෂිත ඇඳුමකින් සැරසී පැමිණ තිබූ රිෂාඩ් බදියුදීන් මන්ත්‍රීවරයාට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන්ට අනුකූලව විශේෂිත අසුනක් ද පැනවීමට පියවර ගෙන තිබුණි.

AV Rase

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button