ප්‍රතිකාර ගැනීමට අනවශ්‍ය පුද්ගලයන් රෝහල් වෙත පැමිණීමෙන් වලකින්න

පවතින කොරෝනා තත්වය හේතුවෙන් ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය පුද්ගලයින් පමණක් රෝහල් වෙත පැමිනෙන්න

Exit mobile version