දේශීය පුවත්

ප්‍රතිකාර ගැනීමට අනවශ්‍ය පුද්ගලයන් රෝහල් වෙත පැමිණීමෙන් වලකින්න

පවතින කොරෝනා තත්වය හේතුවෙන් ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය පුද්ගලයින් පමණක් රෝහල් වෙත පැමිනෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button