ගොසිප් පුවත්

පළාත් අතර ගමන් කරන සියලු ලංගම බස් අද රෑ සිටම නවතා දමයි

bus-stoped-inter-province

හෙට (11) සිට ලබන 30 වනදා දක්වා පළාත් අතර සංචරණය සීමා කරන්නට රජය ලබාගත් හදිසි තීරණයත් සමග 11 වනදා පාන්දර සිට ගමන් කරන්නට නියමිත ලංගම බස් රථ ධාවන අවලංගු කරන්නට හෝ වෙනස් කරන්නට තීරණය කර ඇත. 

  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button