දේශීය පුවත්

දිවයිනේ සියලු පාසල් වැසේ

All schools in the island are closed

නැවත දැනුම් දෙන තුරු දිවයිනේ සියලුම පාසල් වසා දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
 02 වන පාසල් නිවාඩු කාලය ඒ අනුව හෙට(05)  ආරම්භ වේ –  අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button