දේශීය පුවත්

ටියුෂන් පංති නවත්වන්න යැයි නියෝග

මධ්‍යම සහ නැගෙනහිර පළාත්වලත් උපකාරක පංති පැවැත්වීම නැවත දැනුම් දෙනතුරු අත්හිටුවයි:පළාත් ආණ්ඩුකාරවරුන්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button