දේශපාලන පුවත්

චීන දූත පිරිස ආවෙ තමන්ට අයිති වත්ත බලලා යන්න – ටිල්වින් සිල්වා ( Video )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button