දේශීය පුවත්

කොවිඩ් සමාජයේ ව්‍යාප්ත වෙලා දැයි අහද්දී සෞඛ්‍ය ඇමතිනී විකාර දොඩවනවා

කොවිඩ් සමාජයේ ව්යාප්ත වෙලා දැයි අහද්දී සෞඛ්ය ඇමතිනී විකාර දොඩවනවා – නලීන් බණ්ඩාර

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button