කොවිඩ් ආසාදිතයන් නිවෙස්වල තබා ප්‍රතිකාර කිරීම හරියන් නැහැ – සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිළධාරී සංගමය

කොවිඩ් ආසාදිතයන් නිවෙස්වල තබා ප්‍රතිකාර කිරීම රෝග ව්‍යාප්තියට අනුබල දීමක් යයි සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය මගින් වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ රාජ්‍ය ඇමතිතුමිය වෙත ලිපියක් යොමු කර ඇත.
එය පහතින්   Read More>>

Exit mobile version