දේශීය පුවත්

ආණ්ඩුව කියන ගණන් වලට ගන්න පරිප්පු සැමන් ලූණු ගන්න කොහෙවත් නෑ.

බඩු මිලදී ගන්න අවස්ථාවක් ලබා දුන්නත් මිනිසුන්ට අවශ්‍ය බඩු තොග සැපයීමට රජය අපොහොසත් වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button