දේශපාලන පුවත්

අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්වරයා සහභාගි වන ඒකාබද්ධ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව

අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්වරයා සහභාගි වන ඒකාබද්ධ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේදී ආරම්භ වී තිබේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button