අද දෙවැනි දිනටත් ආසාදිතයින් 2,573 ඉක්මවයි

අද (10)  දිනයේදී හමුවී ඇති මුළු කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 2,573කි.

  Read More>>

Exit mobile version